انتقادات و پیشنهادات سوالات و مشکلات کاربران مكاتبه با گروه مديريت
انجمن پايان نامه ها بخش درخواست مقاله مجله الكترونيكي انجمن
بهترين كاربران هفته (به زودي) بهترين مديران هفته ( به زودي) جايزه ويژه ماه (به زودي)

Results 1 to 1 of 1

Thread: مهمترین نکات اقتصاد خرد(ویِژه کنکوریها 2)

 1. #1
  آتيشپاره
  Pari's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  تو قلب ... :دي
  Posts
  8,903
  Thanks
  2,271
  Thanked 4,552 Times in 2,241 Posts
  حالت من : ShadOsarhal

  مهمترین نکات اقتصاد خرد(ویِژه کنکوریها 2)

  مخصوص داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد
  •شیب خط بودجه منفی و برابر است با نسبت قیمت کالای مور افقی به قیمت کالای مور عمودی. •با تغییر درآمد و قیمت کالاها خط بودجه منتقل می گردد، بدین ترتیب که با افزایش درآمد و خط بودجه به سمت راست منتقل می شود و بر عکس و با تغییر قیمت خط بودجه دوران می کند. •با مننی های بی تفاوتی تعادل مصرف کننده جایی است که خط بودجه با بالاترین مننی بی تفاوتی مماس می گردد. در یک چنین نقطه ای MRSxy = Px/Py است. •مننی درآمد – مصرف مکان هندسی نقاط تعادل مصرف کننده در درآمدهای مختلف و با فرض ثبات قیمت کالاهاست. •اگر شیب مننی درآمد – مصرف مثبت باشد هر دو کالا نرمال اند. اما اگر شیب مننی درآمد – مصرف منفی باشد یکی از دو کالا پست است. •مننی انگل میزان مصرف یک کالا را در در آمدهای مختلف نشان می دهد. •برای کالاهای نرمال شیب مننی انگل مثبت می باشد، در الی که اگر کالا از نوع پست باشد مننی انگل دارای شیب منفی است. •مننی قیمت – مصرف مجموعه سبدهای مصرفی دو کالای x و y است که مصرف کننده با فرض ثبات درآمدش و قیمت کالای y و با تغییر قیمت کالای x به منظور داکثر شدن مطلوبیتش انتخاب می کند. •با توجه به تغییر قیمت کالای x و در نتیجه تغییر مقدار مصرف آن، می توان مننی تقاضای x را استخراج نمود. •مننی تقاضای بازار برای یک کالا از جمع افقی تقاضای همه مصرف کنندگان در بازار آن کالا اصل می شود. •تولید فرآیندی است که از ترکیب عوامل تولید، کالاها و خدمات مورد نیاز بشر اصل می گردد. •نهاده ثابت با تغییر مقدار تولید ثابت است، در الای که نهاده متغیر با تغییر مقدار تولید تغییر می کند. •دوره زمانی را که در آن داقل یکی از عوامل تولید ثابت باشد، کوتاه مدت می نامند. •بلند مدت دوره زمانی است که در آن کلیه عوامل تولید متغیر باشند. •تابع تولید، مقدار تولید هر موسسه را با ترکیب های مختلف عوامل تولید نشان می دهد. •اگر در تابع تولید تنها یکی از عوامل تولید تغییر کند، تابع تولید را یک متغیره می نامند. •در تابع تولید با یک متغیر از سط معینی با تغییر عامل متغیر تولید نهایی شروع به کاهش می کند. به عبارت دیگر از سط معینی به بعد قانون بازده نزولی وجود دارد. •تولید نهایی اضافه تولید کل در اثر افزایش یک واد عامل متغیر است. •از تقسیم تولید کل به مقدار عامل متغیر، تولید متوسط آن عامل متغیر اصل می شود. •تولید نهایی در قیقت همان شیب مننی تولید کل است. •وقتی تولید نهایی به صفر می رسد، تولید کل داکثر می شود. •تولید متوسط در هر نقطه از مننی تولید کل، شیب خط واصل از آن نقطه به مبدا مختصات است. •وقتی تولید متوسط داکثر می شود، با تولید نهایی برابر می گردد. •در تابع تولید یک متغیره ۴ منطقه قابل تشخیص است. منطقه ۱ از مبدا مختصات شروع می شود و تا جایی که تولید نهایی داکثر می شود ادامه دارد. منطقه ۲ از داکثر تولید نهایی تا داکثر تولید متوسط ادامه دارد. منطقه ۳ از داکثر تولید متوسط تا داکثر تولید کل می باشد. و بالاخره منطقه ۴ از داکثر تولید کل به بعد است؛ یعنی جایی که تولید کل در ال کاهش است. •داکثر سود در تولید یک متغیره، در سطی از تولید است که در آن ارزش تولید نهایی عامل متغیر برابر هزینه پرداختی به آن عامل باشد. •در تولید با دو عامل متغیر کار و سرمایه، وقتی سود داکثر می شود که ارزش تولید نهایی کار برابر دستمزد پولی و ارزش تولید نهایی سرمایه برابر قیمت سرمایه (اجاره) باشد. •هر مننی تولید همسان کلیه ترکیبات ممکن عوامل تولید را که امکان تولید معینی را فراهم می کند، نشان می دهد. •خط شعاع که از مبدا مختصات می گذرد، همه ترکیبات عوامل تولید را که نسبت آنها ثابت است، نشان می دهد. •با رکت روی مننی تولید همسان تولید ثابت است اما نسبت عوامل تولید تغییر می کند، در الی که با رکت روی خط شعاع نسبت عوامل تولید ثابت اما مقدار تولید تغییر می کند. •نرخ نهایی جانشینی فنی، نرخی است که یک عامل تولید می تواند بدون آنکه تغییری در تولید اصل شود، با عامل دیگر مبادله گردد. •نرخ نهایی جانشینی فنی در یک نقطه از مننی تولید همسان، قدر مطلق شیب مننی در آن نقطه است. •نرخ نهایی جانشینی فنی کار برای سرمایه، برابر است با تولید نهایی کار تقسیم بر تولید نهایی سرمایه. •اگر دو عامل تولید کاملاً جانشین هم باشند، مننی تولید همسان به صورت خط راست است. در این الت نرخ نهایی جانشینی ثابت است. •اگر دو عامل تولید مکمل کامل یکدیگر باشند، در این صورت مننی های تولید همسان به شکل زاویه قائمه بوده و تولید نهایی هر یک از عوامل تولید، در التی که عامل تولید دیگر ثابت باشد، برابر صفر است. •منطقه ای از مننی تولید همسان اقتصادی است که در آن منطقه شیب مننی منفی است. •بازده نسبت به مقیاس به چگونگی تغییرات تولید با توجه به تغییرات متناسب و برابر همه عوامل تولید مربوط می شود. •در بازده صعودی نسبت به مقیاس با دو برابر شدن عوامل تولید، تولید بیش از دو برابر می شود. در بازده نزولی نسبت به مقیاس، تولید کمتر از دو برابر می شود و در بازده ثابت نسبت به مقیاس، تولید دو برابر می شود. •مننی هزینه همسان، کلیه ترکیبات عوامل تولید با یک مقدار معین هزینه است. •در تولید با دو عامل متغیر، ترکیب بهینه عوامل تولید وقتی تقق می یابد که شیب خط هزینه همسان با نرخ نهایی جانشینی فنی برابر باشد. •مکان هندسی نقاط تعادل تولید کننده در سطو مختلف تولید را مسیر توسعه می گویند. •منظور از هزینه صری که مورد توجه سابداران است، پرداخت های واقعی شرکت ها و موسسات یعنی مخارج معمولی اند که دفترداران آنها را به عنوان هزینه های موسسه در دفاتر ثبت می کنند. •هزینه فرصت یک عامل تولیدی که مورد توجه اقتصاددانان می باشد، ارزش آن عامل در بهترین استفاده بعدی اش تعریف می شود. •هزینه خصوصی تولید برابر مجموع هزینه های صری و ضمنی است. •علاوه بر هزینه های خصوصی تولید، ممکن است هزینه های دیگری وجود داشته باشد که تولید کننده بابت آن پرداختی انجام نمی دهد. این هزینه ها را هزینه های اجتماعی می گویند. •از آنجایی که در کوتاه مدت عوامل تولید ثابت و متغیر وجود دارد؛ هزینه های ثابت که مربوط به عوامل تولید ثابت و هزینه های متغیر که مربوط به عوامل تولید متغیر است نیز وجود دارد. •هزینه ثابت، هزینه ای است که با تغییر تولید تغییر نمی کند. هزینه متغیر، با تغییر مقدار تولید تغییر می کند. •هزینه کل از مجموع هزینه ثابت و هزینه متغیر بدست می آید. •هزینه متوسط ثابت از تقسیم هزینه ثابت به مقدار تولید بدست می آید. •هزینه متوسط متغیر از تقسیم هزینه متغیر به مقدار تولید اصل می شود. •هزینه متوسط کل از تقسیم هزینه کل به مقدار تولید بدست می آید. •هزینه نهایی از تغییر هزینه کل در اثر یک واد تولید اضافی بدست می آید. •وقتی هزینه متوسط کل و هزینه متوسط متغیر داقل می گردند، با هزینه نهایی برابر می شوند. •برای تعیین هزینه های متوسط ثابت، متغیر و کل به طریقه نموداری کافی است یک نقطه از مننی مربوطه را به مبدا مختصات وصل کنیم، شیب خط واصل هزینه متوسط تولید مربوط به آن نقطه را خواهد داد. •اگر تابع هزینه کل به صورت پیوسته باشد، شیب خط مماس بر مننی هزینه کل در هر نقطه، برابر هزینه نهایی تولید در آن نقطه است. •هزینه کل در بلند مدت از مبدا مختصات می گذرد. چون در بلند مدت کلیه هزینه ها متغیر هستند، لذا زمانی که تولید صفر است، هزینه کل در بلند مدت نیز صفر می شود. •مننی هزینه کل در بلند مدت کمترین هزینه تولید در هر سطی معینی از تولید را نشان می دهد. چون در بلند مدت همه هزینه ها، متغیر می باشند، موسسه این امکان را دارد که با صرفه ترین ترکیب عوامل تولید را انتخاب کند. •مننی هزینه متوسط بلند مدت که بر تمام مننی های هزینه متوسط کوتاه مدت مماس می باشد، مننی پوش نامیده می شود. •وقتی مننی هزینه متوسط کوتاه مدت در نقطه داقل اش با نقطه داقل مننی هزینه متوسط بلند مدت مماس می شود، در این صورت می توان نوشت: SMC = SAC = LAC = LMC یعنی هزینه متوسط و نهایی کوتاه مدت با هزینه متوسط و نهایی بلند مدت برابر می شوند. •برای آنکه بازاری به صورت رقابت کامل باشد، می بایستی کالاها یکسان باشند، آزادی ورود و خروج از بازار وجود داشته باشد، موسسات زیاد و هر یک سهم کمی از بازار را داشته باشند، عوامل تولید ترک کامل داشته باشند و اطلاعات کامل در بازار وجود داشته باشد. •مننی تقاضای هر موسسه در یک صنعت که در رقابت فعالیت می کند، به صورت خط افقی است که از قیمت بازار رسم می شود. •در یک بازار رقابت کامل وقتی سود یک موسسه داکثر می شود که اولاً هزینه نهایی برابر قیمت بازار باشد. ثانیاً مل تلاقی قیمت و هزینه نهایی در بخشی از مننی هزینه نهایی باشد که شیب آن مثبت است. •مننی عرضه موسسه ای که در بازار رقابتی فعالیت می کند، بخشی از مننی هزینه نهایی می باشد که بالاتر از نقطه داقل مننی هزینه متوسط متغیر باشد. •اگر قیمت برابر داقل هزینه متوسط متغیر در کوتاه مدت باشد، ادامه تولید و یا توقف آن برای موسسه بی تفاوت است. این نقطه را نقطه تعطیلی موسسه گویند. •مننی عرضه صنعت از جمع افقی مننی های عرضه هر یک از موسسات موجود در آن صنعت بدست می آید. مید رضا خداپرست

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  Join Date
  Always
  Location
  Advertising world
  Posts
  Many   

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
طراحی توسط: مرجع حرفه ای ویبولتین
انجمن دانشجویان ایران در یک سال اخیر به وضعیت مقاله در ایران کمک شایانی کرده است.این انجمن هم اکنون به مرجع مقاله در ایران تبدیل شده است. از بودن در جمع صمیمی دانشجویان ایرانی لذت ببرید.
ارتباط با ما در مورد انجمن ارتباط با در مورد مارکت ورود به مدیریت انجمن ایمیل مدیریت انجمن : irdoc.net@gmail.com
تلفن همراه: 0933333333
تلفن ثابت: 00000000-0511

آیدی یاهو:
انتخاب كاربر برتر ماه انجمن دانشجويان ايران